06 - 340 632 76 hello@studiowabisabi.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO WABI SABI

 1. ALGEMEEN

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio wabi sabi gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt niet geaccepteerd.

 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Studio wabi sabi, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Soort dienstverlening

De dienstverlening van Studio wabi sabi omvat producten op het gebied van vormgeven en ontwerpen, illustreren, webdesign, beeldbewerking, internet, fotografie, tekstschrijven en redigeren, productiebegeleiding, begeleiding van werkzaamheden voor de opdrachtgever.

 

 1. OPDRACHT EN OFFERTE

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de opdracht geeft aan Studio wabi sabi, zijnde de opdrachtnemer.

 

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen tussen Studio wabi sabi en de opdrachtgever. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worden gegeven.

 

Schriftelijke bevestiging opdracht

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd aan Studio wabi sabi. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio wabi sabi een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte of de mondelinge opdracht als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio wabi sabi eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

Boeking en annulering

Indien opdrachtgever Studio wabi sabi verzoekt om zonder voorbehoud een reservering te maken voor een bepaalde periode om binnen die periode een opdracht te vervullen is er sprake van een boeking en geldt deze reservering als het aanvaarden van de opdracht door Studio wabi sabi.

 

Mocht de opdrachtgever deze boeking willen annuleren, dan behoudt Studio wabi sabi zich het recht voor om de volledige gereserveerde tijd  en gemaakte kosten in rekening te brengen. Onder afzegging wordt mede verstaan een verzoek tot het veranderen van de geplande datum voor de te verrichten werkzaamheden of de reservering voor afspraken (als onderdeel van een opdracht) met opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger.

 

Indien voor werkzaamheden geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de begrote uren. De opdrachtgever vrijwaart Studio wabi sabi volledig voor iedere aanspraak van de toeleverancier en/of derden, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

In geval van annulering behoudt Studio wabi sabi zich het recht voor om alle specifiek voor deze geplande werkzaamheden gemaakte kosten in rekening te brengen. Onder deze kosten wordt mede verstaan: uren of dagdelen besteed aan het voorbereiden van een advies, gesprek, reiskosten en kosten voor éénmalig te gebruiken materiaal.

 

Meerdere opdrachten

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Studio wabi sabi wenst te verstrekken, dient hij Studio wabi sabi onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Studio wabi sabi, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Inhoud offerte

Studio wabi sabi offreert schriftelijk of via de mail op basis van uren, nacalculaties of volgens een afgemaakte prijsafspraak, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de benodigde uren en de overige kosten op basis van de beschikbare en beschikbaar gestelde gegevens door de opdrachtgever. Indien Studio wabi sabi schriftelijk een kostprijs aan opdrachtgever beschikbaar stelt, heeft dit het karakter van een kostenraming.

 

Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Studio wabi sabi daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio wabi sabi anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

In de schriftelijke offerte wordt onder meer meegenomen:

 • de opdrachtomschrijving
 • de ontwerp- en uitvoeringsfasen
 • het eventuele werk door derden
 • de raming van de kosten en bijkomende kosten
 • een verwijzing naar deze leveringsvoorwaarden met eventuele nadere regelingen.

 

Geldigheid offerte

Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

 

B.T.W. en andere heffingen

Tenzij anders is overeengekomen of anders in de offerte vermeld zijn de in de offertes genoemde prijzen (of aanbiedingen) exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. Voor B.T.W. en andere overheidsheffingen geldt de hoogte van het tarief dat van toepassing is op de periode van het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

 

 1. HONORARIUM

Honorarium
Het honorarium van Studio wabi sabi berust op uurtarieven en bijkomende kosten, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen of een projectprijs is overeengekomen, een en ander conform de offerte.

 

Omzetbelasting, B.T.W. (zie ook onder ‘opdracht en offerte’)

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting of B.T.W.

 

Voorschotregeling

Studio wabi sabi kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per opdrachtfase/periode. Uitgebreide opdrachten en langdurige projecten worden door Studio wabi sabi opgedeeld en als zodanig als deelprojecten gefactureerd.

 

Honorarium voor meerwerk

Indien Studio wabi sabi door het van de kant van de opdrachtgever niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio wabi sabi gehanteerde honorariumtarieven.

 

 1. BETALING

Declaraties

Studio wabi sabi brengt het afgesproken honorarium na afloop van een opdracht in rekening indien de opdracht niet langer dan een maand in beslag neemt. Duurt de opdracht langer, dan brengt Studio wabi sabi eenmaal per maand een deel van de overeengekomen en reeds verrichte werkzaamheden in rekening. Hierbij worden ook overige gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gedeclareerd.

 

Factuur

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Indien na het verstrijken van deze termijn Studio wabi sabi nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio wabi sabi gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,– excl. BTW.

 

Reclames over declaraties

Reclames over declaraties dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst ervan aan Studio wabi sabi ter kennis worden gebracht, waarbij de declaratie dient te zijn geretourneerd.

 

Geen korting of compensatie

De opdrachtgever voldoet de Studio wabi sabi verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de Studio wabi sabi heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke door Studio wabi sabi in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle eigendom van goederen en overige rechten blijft bij Studio wabi sabi en gaat eerst, en slechts voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van het geleverde, voorgaande leveringen en overige vorderingen van Studio wabi sabi op hem, zal hebben voldaan.

 

Retentierecht

Studio wabi sabi is gerechtigd goederen van de opdrachtgever die zij onder zich heeft onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Studio wabi sabi heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

 1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  Uitvoering

Studio wabi sabi zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Studio wabi sabi de opdrachtgever op verzoek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

Gegevensverstrekking

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio wabi sabi mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

Teksten en afbeeldingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door de opdrachtgever op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. Afbeeldingen of beschrijvingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, waarop een octrooi of depot rust, kunnen alleen onder zijn licentie worden gepubliceerd of toegepast. Opdrachtgever neemt het initiatief tot verstrekking van deze informatie.

 

De proefdruk (waaronder de kleurproef) van een te verveelvoudigen werk dient aan de opdrachtgever ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot verveelvoudiging wordt overgegaan. De opdrachtgever draagt zelf de eindverantwoordelijkheid ervan.

 

Gebruik toeleveranciers

Studio wabi sabi kan, in het kader van haar opdracht, te allen tijde deskundigen of specialisten inschakelen van binnen en buiten haar eigen discipline.

 

De bepalingen van de algemene voorwaarden van derden die Studio wabi sabi bij de uitvoering van de opdracht betrekt  betrekking hebbende op de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van de goederen of diensten gelden ook jegens de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ten allen tijden opvraagbaar.

 

Termijn van levering

Studio wabi sabi is niet aansprakelijk voor de eventuele door de opdrachtgever te lijden schade indien een opdracht niet binnen de geplande tijd wordt volbracht. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan zal opdrachtgever daarvan ruimschoots tijdig op de hoogte gesteld worden.

 

Klachten

Klachten, van welke aard ook, met betrekking tot de uitvoering of enige verplichtingen uit hoofde van de met Studio wabi sabi gesloten overeenkomst dienen, omschreven en gemotiveerd, binnen 3 dagen na ontvangst van het werk, aan Studio wabi sabi per aangetekende brief en via de mail kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van het vervallen van iedere aanspraak.

 

Indien niet tijdig en op de wijze zoals in het vorenstaande artikel omschreven is gereclameerd, wordt Studio wabi sabi geacht alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op correcte wijze te zijn nagekomen.

 

Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt. Reclames zijn niet mogelijk in geval van werkzaamheden die door Studio wabi sabi ‘ter plaatse’ bij de opdrachtgever zijn verricht.

 

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, dient Studio wabi sabi in de gelegenheid te worden gesteld om middels aanvullende werkzaamheden de klacht ongedaan te maken. Studio wabi sabi houdt zich daarbij het recht voor om voor meerwerk honorarium in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid gevolgen opdracht

Studio wabi sabi is nimmer aansprakelijk voor meer dan de door haar ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Studio wabi sabi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Ziekte en overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Studio wabi sabi of de door haar ingeschakelde derden wordt aangemerkt als overmacht en ontslaat Studio wabi sabi van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en/of schade kan doen gelden.

 

In geval van overmacht zal Studio wabi sabi daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 3 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Studio wabi sabi af te nemen en  het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

 1. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
  Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan Studio wabi sabi te betalen.

 

Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door Studio wabi sabi wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Studio wabi sabi redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

Studio wabi sabi heeft bovendien het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien buiten toedoen of nalaten van Studio wabi sabi het schetsontwerp of het definitieve ontwerp/eindproduct niet, of niet op tijd, tot stand komt of wordt goedgekeurd.

 

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Studio wabi sabi op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede een vergoeding voor de bij Studio wabi sabi gereserveerde tijd in geval van een boeking of 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

Faillissement

Zowel Studio wabi sabi als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen.

 

Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen of werken van Studio wabi sabi te gebruiken en komt elke binnen het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
  Aansprakelijkheid

Studio wabi sabi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal (o.a. afbeeldingen/foto’s/teksten) dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen (een en ander conform de offerte);
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
 4. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, de foto’s of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven aan het geleverde resultaat, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, de foto’s of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren en een proef achterwege heeft gelaten, terwijl de fouten of tekortkomingen in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €3.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

 

Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 3  maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Studio wabi sabi niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio wabi sabi jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  Intellectueel eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Studio wabi sabi. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio wabi sabi daartoe bevoegd.

 

Auteursrechthebbende

Studio wabi sabi garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

Vrijwaring voor aanspraken met betrekking tot het gebruik van het ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Studio wabi sabi of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

Vrijwaring verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Studio wabi sabi voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Naamsvermelding

Studio wabi sabi is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Studio wabi sabi openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien het voor de veiligstelling van het auteursrecht nodig is, zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool (c) met de naam van Studio wabi sabi en het jaar van eerste openbaarmaking.

 

Eigendom bij opdrachtnemer

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio wabi sabi tot stand gebrachte werken in welke vorm dan ook, zoals werktekeningen, illustraties, foto’s/afbeeldingen, lettertypen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, proefdrukken en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio wabi sabi, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Schade en risico

Toezending, bewaring en retourzending geschiedt op risico en kosten van de opdrachtgever.

 

Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen in rekening gebracht.

 

 1. GEBRUIK EN LICENTIE
  Gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Studio wabi sabi verkrijgt hij na schriftelijke toestemming van Studio wabi sabi een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

 

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio wabi sabi bekend te zijn gemaakt.

 

Bij ontbreken van deze licentieverlening, of bij weigering van de opdrachtgever de licentie te nemen, kan van het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn.

 

Gereedmaken voor verveelvuldiging

Tenzij anders wordt overeengekomen mag het ontwerp uitsluitend door Studio wabi sabi voor verveelvoudiging gereedgemaakt worden.

 

Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Studio wabi sabi niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

 

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft  Studio wabi sabi  recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentie-vergoeding met Studio wabi sabi te worden gesloten.

 

Wijzigingen

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studio wabi sabi veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

 

Aanvullingen op een ontwerp of gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming of afmeting, of gebruik van delen van een ontwerp kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Studio wabi sabi tenzij anders is overeengekomen.

 

Voor wijzigingen zal Studio wabi sabi in staat gesteld dienen te worden, op kosten van de opdrachtgever.

 

Eigen promotie

De opdrachtgever en Studio wabi sabi zijn vrij om het werk of verveelvoudigde exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werk en daarbij de wederzijdse naam te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werk openbaar is gemaakt.

 

Studio wabi sabi ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp; van waardevolle stukken of zeer kleine oplagen een toepasselijk aantal.

 

Inbreuk auteursrecht

Indien opdrachtgever of een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of model van Studio wabi sabi, dan wel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de opdrachtgever op kosten van de opdrachtgever in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk c.q. slaafse nabootsing.

 

Concurrentie en schadeloosstelling

Wanneer de opdrachtgever van Studio wabi sabi verlangt geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van Studio wabi sabi binnen een branche opeist, kan Studio wabi sabi ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang dat Studio wabi sabi en de opdrachtgever bij de exclusiviteit hebben en dient nader schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 1. GEHEIMHOUDING
  Geheimhoudingsplicht

Studio wabi sabi en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Beide partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die uit hoofde van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

 

 1. 1 TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

 

WhatsApp chat