06 - 340 632 76 hello@studiowabisabi.nl

Studio wabi sabi, gevestigd aan Bloemhof in Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.studiowabisabi.nl

Bloemhof, 1403 NB, Bussum Tel: 06 – 340 632 76

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio wabi sabi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op de website of via e-mail.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  •  Adresgegevens
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  •  KvK-gegevens
  •  Bankrekeningnummer
  •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@studiowabisabi.nl,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

Studio wabi sabi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling en de vastgestelde overeenkomst
– Verzenden van onze nieuwsbrief, e-books en andere freebies
– Je te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en services
– Studio wabi sabi analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio wabi sabi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio wabi sabi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. Gezien de belastingdienst het verplicht stelt de administratie tot zeven jaar terug te bewaren, worden de meeste persoonsgegevens zo lang bewaard. Mocht je langer dan zeven jaar klant zijn bij Studio wabi sabi, dan worden je persoonsgegevens eveneens bewaard gebleven.

PERSOONSGEGEVENS BEWAARTERMIJN REDEN
Voor- en achternaam 7 jaar Nodig voor administratie
Adresgegevens 7 jaar Nodig voor administratie
Telefoonnummer 7 jaar Nodig voor administratie, contact leggen en afhandelen overeenkomst
E-mailadres 7 jaar Nodig voor administratie, contact leggen en afhandelen overeenkomst
KvK-gegevens 7 jaar Belastingwetgeving, betalingen
Bankrekeningnummer 7 jaar Betalingen
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 2 jaar na websitebezoek Om jouw gedrag op de website te analyseren om het aanbod van diensten en services af te stemmen op jouw voorkeuren

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio wabi sabi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio wabi sabi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio wabi sabi gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio wabi sabi gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele en analytische zijn wij jouw toestemming niet nodig, mede omdat de cookies geen persoonsgegevens van jou verwerken of opslaan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio wabi sabi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@studiowabisabi.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio wabi sabi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio wabi sabi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@studiowabisabi.nl.